Liên đội trường Tiểu học Thuận Giao 2 tổ chức thu gom vỏ sữa

Ngày 14/12/2023 , Liên đội trường Tiểu học Thuận Giao 2 tổ chức thu gom vỏ sữa. Học sinh tích cực tham gia phong trào nhằm chào mừng 65 năm phong trào kế hoạch nhỏ.
VO SUA 2 VO SUA VO SUA1